Llibreria Municipal

Llibreria Municipal

CONDICIONS PER A LA PRESENTACIÓ D'ORIGINALS

Les publicacions editades per l'Ajuntament de Castelló tenen com a finalitat la difusió cultural de temes relacionats amb la ciutat i el seu entorn, la història i costums, fomentar la creació literària i artística i impulsar la investigació científica i humanística.

Qualsevol text presentat per a ser publicat per l'Ajuntament ha de reunir una sèrie de requisits per a ser aprovada la seua edició i difusió pública.

1. LÍNIA EDITORIAL

Les obres publicades hauran de respondre a la línia editorial de l'Ajuntament de Castelló els principis bàsics de la qual són la difusió i promoció del patrimoni material i immaterial, les manifestacions culturals i la investigació científica i humanística en l'àmbit local.

Com a regla general, es gestionarà l'edició de treballs relacionats d'alguna manera amb la ciutat i el seu entorn i també la publicació d'aquells premis de titularitat municipal.

2. PRESENTACIÓ D'UNA PROPOSTA DE PUBLICACIÓ

Les propostes hauran de presentar-se amb la documentació següent:

  • Instància dirigida a la Regidoria de Cultura de la ciutat amb les dades personals de l'autor/a.
  • Breu currículum de l'autor/a.
  • Breu sinopsi orientativa de l'obra.
  • Manifestació expressa firmada del caràcter original i inèdit de l'obra que es presenta, així com que no és còpia ni modificació, total o parcial, de cap altra obra pròpia o aliena.
  • Una còpia impresa del treball i un arxiu en word o pdf.

3. VALORACIÓ

Els textos se sotmetran als pertinents exàmens de rigor atenent al seu contingut, mètode, tractament, normativa lingüística, condicions formals, i si és el cas, la qualitat literària.

Per a la seua publicació, els originals tindran l'avaluació favorable del Consell Municipal de Cultura (Comissió de Treball Literària - Humanística) . Per a això es durà a terme una avaluació interna i, en cas de ser necessari, una altra externa.

4. RESOLUCIÓ

Després dels informes d'avaluació, la Regidoria de Cultura dictarà una resolució sobre la publicació de l'obra. El termini màxim de resolució serà de tres mesos comptats a partir del dia següent al de la data en què hagen tingut entrada en el registre la proposta d'edició, llevat que concórrega alguna circumstància que puga exigir major termini. En este cas, des de la Regidoria de Cultura es farà l'oportuna comunicació a l'autor/a.

Les resolucions de la valoració podran ser les següents:

  1. Acceptat sense recomanacions de canvis.
  2. Acceptat amb recomanacions de canvis (majors o menors)
  3. Rebutjat. Els originals rebutjats podran retirar-se, amb l'acreditació prèvia, en el termini de 30 dies hàbils comptats des del dia de la comunicació del rebuig. Una vegada transcorregut este termini, els originals no retirats seran destruïts.

En el cas que, per la seua qualitat i interés, es considere convenient la publicació, i en funció de la disponibilitat pressupostària, es formalitzaran els corresponents acords i s'iniciarien les gestions editorials pertinents, seguint els criteris de qualitat editorial estandarditzada.

Qui som
Llibreria Municipal
C/Gaibiel, 4
12003 Castelló
Contacte
Telèfon: 964223408
Mail: llibreriacastello@castello.es
Confirmació
Carregant...